klart.no

Avtalevilkår

1. Avtalen

Abonnementsvilkårene beskrevet i denne avtalen gjelder for klart.no heretter omtalt som tjenesten, levert av Yoyo Mobile as. Avtalen gjelder mellom Yoyo Mobile as, heretter kalt YoYo, og den som er registrert som kunde for levering av tjenestene, heretter kalt kunden.

2. Avtaleinngåelse

Avtalen gjelder fra tidspunktet kunden godtar disse avtalevilkårene og registrerer seg som bruker av tjenesten. Avtalevilkårene beskrevet i denne avtalen betraktes som akseptert når kunden trykker på at han har akseptert dette. Ordrebekreftelsen blir sendt til kundens e-post adresse.

Kunden aksepterer at påbegynnelse av leveranse kan skje umiddelbart etter registrering av kunden og før utløp av lovfestet angrefrist.

Kunden har selv ansvaret for å beskytte tjenestene mot bruk av uvedkommende. Kunden har ansvaret for enhver bruker som benytter kundens utstyr og de tjenester kunden har tilgang til.

3. Angrerett

Etter angrerettloven har kunden rett til å gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kunden har mottatt bekreftelse på bestillingen fra YoYo. Dersom tjenestene er tatt i bruk og kunden benytter seg av angreretten før fristens utløp, skal YoYos kostnader i forbindelse med etablering og leveranse dekkes av kunden. Ordrebekreftelsen som kunden mottar på e-post etter avtaleinngåelse inneholder de totale kostnadene kunden skal betale.

 

4. Oppbevaring og bruk av kundeopplysninger

YoYo har rett til å oppbevare de kundeopplysningene som fremkommer ved bestilling. Kundeopplysninger kan overleveres til databehandlere eller tredje part som ledd i tjenesteleveransen, betalingsinnkreving, regnskapsbehandling, etter enkeltvedtak fra Datatilsynet eller om det foreligger hjemmel i lov for utlevering.

Behandlingsansvarlig er Yoyo Mobile as, postboks 182 Teie, 3106 Nøtterøy. Tlf: 920 50 766. Fax: 33 31 59 30. YoYo har ansvaret for å oppfylle personopplysningslovens krav. Formålet er gjennomføring og fakturering av tjenesten samt kundeoppfølging. Det er ikke frivillig for kunden å gi fra seg opplysninger YoYo trenger for å levere eller fakturere tjenesten. Opplysninger kan bli utlevert i forbindelse med inkasso. Hvis inkasso er aktuelt blir personopplysningene oppbevart til kravet er rettskraftig avgjort eller oppgjort. Politi og påtalemyndighet har krav på å få utlevert opplysninger om bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester, jf lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9. YoYo plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende kundens bruk av tjenesten og om innholdet i denne tjenesten. Kunden har innsynsrett og personopplysningsloven gir rett til å få rettet eller slettet personopplysninger i visse tilfeller. Kunden kan reservere seg mot å bli kontaktet av leverandøren i markedsføringsøyemed.

5. Overdragelse

Avtalen mellom kunden og YoYo er personlig og kan ikke overdras fra kunden. YoYo kan overdra sine rettigheter etter denne avtalen.

6. Pris og betaling

Priser på tjenesten skal opplyses fra selger samt skriftelig på ordrebekreftelsen som sendes kunden på e-post. YoYo har rett til å endre pris på tjenesten med én måneds varsel pr. mail, brev eller telefon. Ved kundens bruk av tjenesten etter prisendring anses det som aksept av ny pris. Dersom kunden ikke godtar den nye prisen, har kunden rett til å si opp avtalen.

7. Leveranse

For å ta i bruk tjenesten er kunden selv ansvarlig for å ha en fungerende bredbåndstilknytning. Kunden er også ansvarlig for å gi programvare eller utstyr tilgang til bredbåndsforbindelsen og for eventuelt tilleggsutstyr som er nødvendig for å benytte tjenestene.

YoYo skal levere de tjenestene som er bestilt av kunden i henhold til vilkårene i denne avtalen og beskrivelsene av tjenesten i manualen som kan lastet ned på klart.no under linken «Hjelp». YoYo forbeholder seg retten til å legge ned eller avslutte leveranse av tjenester dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.

8. Bruksrestriksjoner

YoYo har rett til å gjennomføre nødvendige bruksbegrensninger i nødssituasjoner. For øvrig kan YoYo iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser og endringer i tjenestene som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker.

9. Heving

Kunden har rett til å heve avtalen med YoYo dersom ikke YoYo leverer i henhold til vilkårene i denne avtalen.

Dersom kunden benytter tjenesten i strid med vilkårene i denne avtalen, kan YoYo stenge tjenesten og heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

10. Oppsigelse

Avtalen løper til den blir oppsagt av en av partene. Ved bestilling av tjenesten løper en bindingstid på 12. måneder. Etter dette kan kunden skriftlig si opp sin avtale med YoYo med én måneds varsel.

YoYo kan stenge tilgangen til tjenesten tidligst én måned etter at det er varslet om endring eller opphør. Avtalen kan sies opp med øyeblikkelig virkning dersom kunden bryter offentligrettslige regler, misbruker tjenesten, kundens utstyr gir forstyrrelser i YoYo nett eller lignende.

11. Restbeløp

Ved oppsigelse eller heving vil eventuelt restbeløp på kundens konto utbetales med fradrag for administrative kostnader, p.t. kr 200,-. Beløp under dette vil ikke utbetales.

 

12. Reklamasjoner

Dersom det foreligger mangler i henhold til kvalitet, fakturering eller manglende tjenestetilbud, må kunden gi YoYo melding om dette så snart som mulig etter at han eller hun oppdaget mangelen.

Ved kvalitetsavvik eller ved manglende levering gjelder følgende kompensasjons- og refusjonsordninger: Hvis avvik eller manglende levering skyldes YoYo og ikke kan avhjelpes, kan kunden heve avtalen i henhold til avtalens punkt 9. Restbeløp i henhold til avtalens punkt 11 vil utbetales. Kompensasjon utover dette vil ikke gis.

13. Ansvarsbegrensning

Erstatning YoYo er ikke ansvarlig for avbrudd. Slike avbrudd kan være feil ved bredbåndstilknytningen, kundens utstyr eller force majeure. YoYo er heller ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap/skade som påføres kunde som følge av manglende eller mangelfull leveranse fra YoYo. YoYo er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til uvedkommendes bruk av tjenesten hos kunden. YoYo er ikke ansvarlig for kvalitetsforstyrrelser som henfører seg til brukerens eget utstyr eller bredbåndstilknytning, heller ikke for kvalitetsforstyrrelser i terminerende nett.

Ansvarsbegrensningene etter dette punktet gjelder ikke dersom YoYo eller selskapets underleverandører har utvist forsett eller grov uaktsomhet

14. Tvister

Hver av partene kan bringe tvister inn for de ordinære domstolene i Norge. Partene velger Tønsberg Tingrett som verneting.

15. Endring av avtalevilkårene

YoYo har rett til å endre vilkårene i denne avtalen med én måneds varsel. Informasjon om vilkårendringer vil bli sendt på e-post, brev eller foretatt pr. telefon til kunden. Ved endring til kundens ugunst, har kunden adgang til å heve avtalen.

klart.no driftes av YoYo Mobile as